ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „АЙ МАЗКС“ ЕООД (наричано по-долу, за краткост „iMA3X” или „Доставчикът“), и всеки Абонат (наричан по-долу, за краткост „Абонатът”), който желае да ползва предлаганата от iMA3X Услуга.

Услугата се предлага на Абонатите чрез интернет сайта: www.ima3x.com (наричан по-долу „Сайтът“), собственост на „АЙ МАЗКС“ ЕООД.  С настоящите Общи условия се уреждат правата и задълженията между iMA3X, който доставя Услугата, и Абонатите. 

Всеки Абонат, който закупува Услугата, чрез сайта на iMA3X, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване, като договорът между Доставчика и Потребителя, с предмет предоставяне на Услугата, се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на Абоната с тях.

Изричното съгласие на Абоната се състои в неговото електронното волеизявление, което той/тя, чрез отбелязване в полето „ПРОЧЕТОХ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ СЪМ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ” на съответното меню от сайта и кликването на съответния виртуален бутон за съгласие. С това действие (виртуално изразено изрично съгласие) Абонатът декларира, че е съгласен с клаузите на настоящите Общи условия за ползване на сайта www.ima3x.com, както и с публикуваните на сайта Политика за сигурност и защита на личните данни, както и че приема безусловно и се задължава да ги спазва.

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Абонатът декларира, че има навършени 18 години и има юридическа правоспособност да ползва предлаганите услуги на сайта www.ima3x.com.

 1. Понятия

С цел спазването на принципите на яснота, точност, прозрачност и за избягването на всякакво съмнение, използваните в настоящите Общи условия термини имат следното значение:

1.1.       „Доставчик“ – Доставчикът е търговско дружество „АЙ МАЗКС” ЕООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 205915491, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 68, ет. 1.

1.2.      „Абонат“ – Абонат може да бъде всяко навършило 18 години физическо лице, което се е регистрирало и е създало свой профил (акаунт) на интернет страницата на Доставчика – www.ima3x.com, както и всяко юридическо лице.

1.3.      „Страните“ –  в настоящите Общи условия Доставчикът и Абонатът се наричат заедно, за краткост „Страните“.

1.4.      „Услугата” – представлява онлайн услуга, по смисъла на Закона за електронната търговия, предоставяна от Доставчика на Абоната, чрез сайта www.ima3x.com, собственост на „АЙ МАЗКС“ ЕООД, ЕИК 205915491.

По своето естество Услугата е уникална и иновативна обучителна онлайн система за себепознаване, себеразвитие и постигане на хармония, знания и финансова стабилност. Тя се състои от девет нива – обучителни модули, като всеки Абонат започва от ниво 1 и с помощта на Обучаващи напредва към следващите нива.

 1. Предмет на договора.

2.1. Доставчикът се задължава срещу възнаграждение, да предостави на Абоната Услугата, която се състои от следните компоненти/нива:

A) Създаване на профил;

Б) Заплащане на възнаграждение към Доставчика – iMA3X;

В) Генериране на реферален линк, който всеки Абонат може да открие в профила си;

Г) Предоставяне на достъп до обучителния онлайн модул за съответното ниво (1-9).

2.2. За да получи Услугата, Абонатът заплаща възнаграждение/цена на Услугата, като за обучителен модул 1 тя е 72 лева с ДДС, срещу която сума получава достъп до онлайн платформата с обучителни материали, ноу-хау и онлайн обучения от топ специалисти. След като бъде потвърдено, че Абонатът е заплатил възнаграждението за съответното ниво, последният получава достъп до обучителната онлайн платформа. Ако Абонатът е избрал да заплати чрез EasyPay, ще получи 72-часов безплатен достъп до платформата и обучителните курсове. В случай, че Абонатът желае да продължи ползването й и след изтичането на 72-часовия период, следва да заплати цената на Услугата в рамките на тези 72 часа, като в противен случай, достъпът до платформата ще бъде преустановен.

2.3. Реферален линк – Абонатите получават реферален линк, който се генерира автоматично и се намира на профила им в сайта ima3x.com. С този линк Абонатите могат да поканят само трима партньори, които да се присъединят към уникалната обучителна онлайн система iMA3X, ставайки Абонати. Абонатите не са задължени да канят никого с рефералния линк – те сами решават дали да поканят някого и кой да бъде той.

Реферален линк не може да бъде споделян в публичното онлайн пространство, включително в социалните мрежи като Фейсбук, Инстаграм, Туитър и др. (настоящото изброяване е примерно, не окончателно).

При всеки вписал се нов Абонат, който е заплатил възнаграждението на Доставчика за ниво 1, Абонатът, който е изпратил рефералния линк на нововписания Абонат, получава комисиона. Когато посредством рефералния линк са се включили трима нови Абоната, нови лица (четвърти и т.н.) не могат да се включат, дори линкът да бъде изпратен, тъй като същият става неактивен.

Абонатите, които се включват чрез реферален линк, започват от ниво 1, независимо на кое ниво е Абонатът, който им е изпратил съответния линк.

2.4. Транзакционни и административни такси

При заплащане на комисионни, в полза на Абоната, iMA3X има право да удържи такса в размер на 2,5% от дължимата сума, която такса покрива транзакционните и административни разходи, свързани с извършването на съответното плащане. Комисионната се приспада от сумата, която се тегли. Всеки Абонат е длъжен да заплаща Услугата само със собствена кредитна или дебитна карта или по друг начин, който е упоменат в настоящите Общи условия или на уеб сайта на iMА3X.

При вътрешен трансфер на парични суми от един Абонат на друг със системата на iMA3X,  има право да удържи на Абоната такса от 1% от стойността на съответния вътрешен трансфер. Комисионната се приспада от баланса на изпращащия, получателят получава цялата сума.

2.5. Нива/Обучителни Модули

Услугата се състои от отделни обучителни модули, които са разпределени в девет нива. Първоначалното ниво е 1, а последното – ниво е 9.

Всеки Абонат стартира от първи обучителен модул, като неговата цел е да достигне до девети обучителен модул.

След всяко ниво, Обучаващите ще въвеждат Абонатите към следващото ниво, като всяко ниво представлява различен обучителен модул и съдържа различен пакет от източници на знание и опит – обучителни материали, теми и ноу-хау.

 1. Регистрация – създаване на профил (акаунт)

3.1. Услугата се активира чрез създаване на акаунт на страницата на Доставчика – www.ima3x.com. Абонатът попълва/предоставя следните лични данни, които iMA3X обработва във връзка с предоставянето на Услугата и във връзка с легитимните си интереси:

 • Пълни имена;
 • Адрес;
 • Телефон;
 • Имейл;

При теглене на комисионни Абонатът следва да попълни/предостави следните лични данни, които iMA3X има законово задължение да обработва, с оглед своите законови задължения и изисквания на НАП и други компетентни държавни органи:

Физическо лице

 • ЕГН, съответно дата на раждане за лица, които не са български граждани или друг идентификационен номер на физическото лице;
 • Възраст на физическото лице;
 • Данни за осигуряването на физическото лице;
 • Данни за банкова сметка – IBAN; титуляр;
 • Документ за самоличност (само в определени хипотези).

Когато Абонатът е юридическо лице, изискваме предоставяне на следните данни:

 • Наименование и правнa форма на съответното юридическо лице;
 • Единен идентификационен код или друг съответен идентификационен номер на юридическото лице, съгласно приложимото законодателство;
 • Седалище и адрес на управление;
 • Име на законния представител и/или законните представители на юридическото лице;
 • Данни за банкова сметка – IBAN; титуляр;

Личните данни, които се попълват при създаването на профила в Сайта, се обработват единствено и само за нуждите на предоставянето на Услугата от iMA3X и във връзка с легитимните интереси на Доставчика.

Моля, за повече информация относно обработваните лични данни, прочетете Политиката за сигурност и защита на личните данни.

3.2. Потребителят се задължава да въведе коректно и точно всички поискани данни, защото те ще бъдат използвани от Доставчика за предоставянето на Услугата. Данните ще бъдат използвани за издаване на фактура за предоставяната Услуга, както и за комуникация с Абоната. Доставчикът не отговаря, ако Абонатът не получи Услугата, поради въведени грешни данни.

3.3. При промяна на подадената при регистрацията информация, Абонатът се задължава да актуализира същата в срок от 7 дни от настъпването на съответната промяна.

 1. Плащане

Ако Абонатът избере опцията за плащане чрез EasyPay, ще бъде генериран код за плащане и след извършването на плащането, ще бъде издаден документ и същия ще бъде изпратен на предоставения от Абоната имейл адрес. След получаването на кода за плащане, Абонатът има 72-часов достъп до платформата с обученията, в който период Абонатът следва да заплати цената по т.2.2 по-горе, ако желае да продължи да ползва Услугата и след изтичането на 72-часовия период. Ако не заплати в рамките на 72 часа от генерирането на кода, достъпът до Услугата ще бъде преустановена.

 1. Права и задължения на Доставчика

5.1. Доставчикът – iMA3X се задължава да предостави Услугата по настоящите Общи условия на Абоната, който е завършил процедурата по регистрация /създал е акаунт/ в сайта и е заплатил възнаграждението за Услугата по сметката на Доставчика за даденото ниво.

5.2. При предоставяне на Услугата, iMA3X се задължава да спазва настоящите Общи условия за ползване, както и всички разпоредби на действащото българско законодателство във взаимоотношенията си с Абоната.

5.3. Доставчикът има право да обработва данните на Абоната само и единствено за предоставяне на Услугата по настоящия договор и за легитимните си интереси. При обработването на данните, Доставчикът ще спазва всички принципи и разпоредби на европейското и българското законодателство във връзка със защитата на личните данни на физическите лица.

5.4. Доставчикът изплаща на Абоната комисионни възнаграждения, на базата на направено от него изрично искане, след приспадане на такса за транзакционни разходи, като с приемане на настоящите Общи условия Абонатът декларира, че e:

– самоосигуряващо се лице и плаща самостоятелно дължимите данъци и осигуровки. В този случай, Доставчикът няма да приспада дължимите данъци от сумата на комисионното възнаграждение, като самоосигуряващото се лице е задължено да декларира получената сума, да заплати дължимите данъци и да издаде на „АЙ МАЗКС“ ЕООД фактура или друг първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството, която да изпрати на електронна поща: verify@ima3x.com;

– юридическо лице, което плаща самостоятелно всички дължими данъци и осигуровки. В този случай, Доставчикът няма да приспада дължимите данъци от сумата на комисионното възнаграждение, като юридическото лице е задължено да декларира получената сума, да заплати всички дължими данъци и да издаде на „АЙ МАЗКС“ ЕООД фактура, която да изпрати на електронна поща: verify@ima3x.com;

– физическо лице, което не е самоосигуряващо се лице. В този случай, Доставчикът има законово задължение да декларира изплатеното комисионното възнаграждение и да приспадне дължимите за него данъци. Следователно, Абонатът ще получи комисионно възнаграждение в нетен размер (размер след приспадане на дължимите данъци). Дължимите данъци се удържат и внасят от Доставчика, съобразно сроковете и изискванията на действащото данъчно законодателство на Република България.

5.5. При издаване на фактурата или друг първичен счетоводен документ, съгласно Закона за счетоводството, самоосигуряващото се лице, съответно юридическото лице, следва да приспадне стойността на транзцакционните разходи на Доставчика, а именно: 2,5% от сумата на комисионната. Абонатът издава фактура за съответната сума на дължимото комисионно възнаграждение, намалена с въпросните 2,5% – транзакционни разходи на Доставчика. Фактурата се изпраща на „АЙ МАЗКС“ ЕООД на следния имейл адрес: verify@ima3x.com. На самоосигуряващото се лице, съответно юридическото се заплаща комисионно възнаграждение след получаване от страна на доставчика на данъчна фактура или друг първичен счетоводен документ.

Данните на „АЙ МАЗКС“ ЕООД за издаване на фактура като получател са следните:

Наименование: „АЙ МАЗКС” ЕООД;  BG205915491;

адрес: Република България, гр. София 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 68, ет. 1

Основание: Реферална комисионна от  iMA3X

МОЛ: Антон Балканджиев

 1. Права и задължения на Абоната

6.1.  Абонатът следва да заплати на Доставчика – iMA3X стойността на предоставената Услуга за всяко конкретно ниво в размер, който е посочен във финансовия план на Доставчика. Абонатът следва да декларира полученото комисионно възнаграждение пред компетентните държавни органи и да заплати всички дължими данъци, такси и/или осигуровки, в случай че е самоосигуряващо се лице (заплаща самостоятелно дължимите данъци и осигуровки) или е юридическо лице, което заплаща самостоятелно дължимите данъци и осигуровки и съответно да издаде на „АЙ МАЗКС“ ЕООД фактура или друг първичен счетоводен документ, съгласно Закона за счетоводството, която да изпрати на следния имейл адрес: verify@ima3x.com (моля, вижте т.5.4. и т.5.5. по-горе).

6.2. Абонатът има право да ползва Услугата на Доставчика, след като е попълнил точно и коректно данните си за регистрация; създал е свой профил; заплатил е дължимата стойност на Услугата за даденото ниво, предоставена от Доставчика.

„АЙ МАЗКС“ ЕООД не носи отговорност при невъзможност за изплащане на комисионата към Абоната, в случай че последният не е дал коректни данни – IBAN/ ЕГН и др.

6.3. Абонатът няма право да предоставя на трети лица своя профил на страницата на Доставчика, както и няма право да предоставя на трети лица предоставения му към всяко ниво пакет с обучителни материали, ноу-хау и онлайн обучения със специалисти – Обучаващи.

6.4. Абонатът няма право да записва на електронен носител и/или по друг начин, както и/или да разпространява по какъвто и да е начин обучителните материали, ноу-хау и онлайн обученията със специалисти – Обучаващи с трети лица. Абонатът няма право да разкрива в детайли съдържанието на конкретните обучителни материали, ноу-хау и онлайн обучения с трети лица както по време на използване на Услугата, така и след като прекратяване на взаимоотношенията между Абоната и Доставчика. Абонатът няма право да разпространява материалите посредством социалните мрежи (фейсбук, инстаграм, туитър и др.) или в публичното онлайн пространство.

Абонатът има право да споделя с трети лица впечатленията си, при получаване на Услугата, без с това да накърнява по какъвто и да било начин доброто име, авторитета и/или правните интереси на Доставчика (във връзка с чл. 6.8 по-долу), както и без да нарушава задълженията си по чл. 6.4 по-горе. Абонатът може да споделя в социалните мрежи резюме на преживяното при получаване на Услугата в различните нива, но без това да представлява реклама; без да се използват материалите от Нивата (пряко и/или непряко), чрез записи/презаписи и/или по друг начин; без да се дава информация за лицата – лектори/обучаващи и без да се дават точни описания на съдържанията на материалите, получени в Нивата.

Въпросните материали представляват обект, по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и същите се ползват от защитата на ЗАПСП. При нарушаване на авторското право върху предоставените обучителни материали, чрез онлайн платформата, Доставчикът ще бъде принуден да потърси правата си по законоустановения ред.

При установяване на неправомерни действия по разпространение и/или рекламиране на Услугата, без изричното съгласие на „АЙ МАЗКС“ ЕООД, Доставчикът има право да преустанови предоставяне на Услугата и да блокира профила на Абоната. Сумите, платени от Абоната преди блокирането на профила му, не подлежат на възстановяване.

6.5. Абонатът има право, посредством реферален линк да покани трима души за Абонати на iMA3X, които също да получат Услугата на Доставчика. В случай, че някой от поканените от Абоната лица сe присъединят към обучителната онлайн платформа на Доставчика, създадат свой акаунт и заплатят цената за ниво 1, Абонатът има право да получи възнаграждение – комисиона. С един реферален линк, един Абонат може да реализира до три новосъздадени профилa.

6.6. Във взаимоотношенията си с Доставчика, по повод предоставянето и ползването на Услугата и сайта www.ima3x.com, Абонатът се задължава да спазва настоящите Общи условия за ползване, както и всички разпоредби на действащото българско законодателство.

6.7. Потребителят има право, в срок от 14 дни от заплащане на Услугата, да се откаже безусловно от настоящия договор, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на случаите, при които същият е започнал ползване на Услугата преди отказа (за започване ползването на Услугата се смята самото влизане от Абоната в профила на същия в ima3x.com). В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Абоната да се откаже от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Абоната, освен ако не се установи, че последният е използвал Услугата преди отказа си. При възстановяване на суми в полза на Абоната, iMA3X има право да удържи такса в размер до 2,5% от стойността на върнатата сума, която такса покрива административни и транзакционни разхода във връзка с осъществяването на съответната финансова операция. При възстановяване на суми в полза на отделен потребител в горната хипотеза,  Доставчикът има право да изиска от съответния Абонат да върне получени комисионни, с оглед отпадане на правното основание за заплащането им.  Възстановяването на всякакви суми от Доставчика се извършва по банковата карта или по банковата сметка, от която е извършено плащането, като Доставчикът не съхранява лични данни, свързани с банкови карти/сметки.

6.8. Абонатът следва да пази доброто име и авторитета на Доставчика – iMA3X и с никое свое действие не следва да създава предпоставки за накърняване доброто име и/или авторитета на Доставчика.

 1. Прекратяване

Абонатите имат възможност винаги, когато пожелаят, да прекратят използването на Услугата, която Доставчикът iMA3X предоставя. За целта, единствено следва да уведомят Доставчика по предоставения от същия имейл за кореспонденция или чрез формата за контакт на Сайта. 

 1. Конфиденциалност

Страните се задължават да не разкриват официално или неофициално пред трети лица конфиденциална информация, предоставена им от другата страна в писмен или устен или друг вид, по време на изпълнението на настоящия договор, в това число информация, която им е станала известна във връзка с изпълнението на настоящия договор или им е била предоставена от другата страна, включително и след изпълнението на настоящия договор и/или след неговото прекратяване, освен в случаите, когато съобщаването на информацията се налага, с оглед изпълнението на настоящия договор и когато има писмено съгласие за това от другата страна.

 1. Промени на Общите условия

Доставчикът е длъжен в едноседмичен срок (7 дни) да уведоми всеки Абонат при промяна на настоящите Общите условия, чрез електронно съобщение, изпратено по електронната поща, предоставена от Абоната. Абонатът може да възрази срещу промените в двуседмичен срок (14 дни) от уведомлението, като ако в този двуседмичен срок Абонатът не се възпротиви срещу промените, то се счита, че Абонатът приема същите и следва занапред да се съобразява и да спазва същите.

Ако Абонатът е променил адреса на електронната си поща и не е спазил задължението си да уведоми за това iMA3X, последният не носи отговорност за неполучаването на уведомлението за промените в Общите условия от страна на Абоната, който е променил електронната си поща и съответно не носи отговорност за произтеклите от това вреди.

Промени в Общите условия ще бъдат публикувани и на сайта www.ima3x.com, като в тази връзка Ви препоръчваме да следите за промени и актуализации.

 

Настоящите Общи условия за ползване са одобрени от екипа на iMA3X на 01.06.2020 година и са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права. 

iMA3X