ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С настоящия сайт (www.ima3x.com – наричан по-долу за краткост „Сайтът“) ние от iMA3X имаме за цел да Ви предоставим уникална по рода си онлайн услуга, а именно нов вид ноу-хау система, която ще Ви помогне да опознаете себе си, света около Вас и да постигнете хармония и по-добър живот (наричана по-долу за краткост „Услугата“).

Имайте предвид, че Услугата може да се използва единствено от лица, навършили 18 години, като всеки Абонат, попълвайки своите данни и създавайки своя акаунт, декларира, че е пълнолетен.

Собственик на този сайт е  iMA3X – „АЙ МАЗКС“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205915491, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София 1463, бул. „Витоша“  № 68, ет. 1, представлявано от Антон Балканджиев в качеството му на Управител (по-долу за краткост „iMA3X”).

Настоящата Политика отговаря на въпросите, свързани с обработването на личните данни на физическите лица през Сайта и дава информация относно правата на абонатите на услугата и задълженията ни, като Собственик на сайта и като Администратор на лични данни.

За повече въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на имейл адрес: info@ima3x.com

2. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

През май месец 2018 год. влезе в сила новия Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation или по-надолу наричан за краткост „GDPR” или „ОРЗД“), приет от Европейския съюз, който Регламент урежда защитата на личните данни на физическите лица. ОРЗД въведе важни принципи при обработването на личните данни на физическите лица, които принципи целят да бъде постигната максимална степен на защитата на личните данни. Ето защо бяха въведени нови изисквания за лицата, които обработват лични данни в едно или друго качество (Администратор на лични данни/Обработващ на лични данни/техните служители и т.н.).

Предоставяйки нашите Услуги на сайта ima3x.com, ние се явяваме Администратор на лични данни по смисъла на ОРЗД и на Закона за защита на личните данни, тъй като събираме, обработваме и съхраняваме личните данни на Абонатите, доколкото тези лични данни са необходими за предоставянето на самата Услугата.

За нас е изключително важно личните данни на нашите абонати да са защитени и ето защо при събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на сайта и на абонатите на Услугата  iMA3X спазва всички законови изисквания на европейското и българското законодателство.

В качеството си на Администратор на лични данни Ви предоставяме следната информация, която може да използвате при въпроси, относно личните Ви данни, тяхната обработка и съхранение:

3. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ И СОБСТВЕНИК НА САЙТА Е:

      3.1. Данни за администратора

 • Наименование на юридическото лице  – „АЙ МАЗКС“ ЕООД
 • Единен идентификационен код (ЕИК): 205915491
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“  № 68, ет. 1;
 • E-mail: info@ima3x.com
 • Интернет страница: www.ima3x.com
 • Телефон за връзка: +359 888 760 488
 • Представлявано от Антон Балканджиев – управител.


  3.2. Служител, отговарящ за защитата на личните данни на физическите лица

 • Име: Антон Балканджиев
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“  № 68, ет. 1;
 • Email: info@ima3x.com
 • Телефон за връзка: +359 888 760 488


  3.3. Надзорен орган в Република България
  , към който може да се обърнете по въпроси, свързани с личните Ви данни, както и ако считате, че защитата и сигурността им е нарушена:

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Email: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: www.cpdp.bg

Телефон за връзка – Център за информация и контакти: 02/ 915 3 518

4. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ЧРЕЗ САЙТА IMA3X.COM. ЦЕЛ НА СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

      4.1. За целите на предоставяне на Услугата ни на Абонатите (лицата, които се абонират за Услугата – за повече информация, моля, прочетете Общите условия) и за спазването на законовите ни задължения, ще Ви помолим да ни предоставите следните лични данни, които ние ще обработваме:

 • пълни имена на физическите лица;
 • ЕГН, съответно дата на раждане за лица, които не са български граждани или друг идентификационен номер на физическото лице;
 • възраст на физическото лице;
 • данни за осигуряването на физическото лице;
 • телефон;
 • имейл;
 • данни за банкова сметка – IBAN; титуляр;
 • документ за самоличност (само в определени хипотези, описани по-долу).

Горните данни (имена, ЕГН, данни за банкова сметка) събираме, обработваме и съхраняваме с цел издаване на фактура при предоставяне на Услугите ни и с цел да спазим последващите ни данъчни и счетоводни задължения.

Също така събираме и обработваме информация относно възрастта на физическите лица, за да предотвратим употребата на същия от непълнолетни лица (под 18 год.). Поради спецификата на Услугата събираме и обработваме информация и относно осигурителния статус на физическото лице, а именно дали същото е самоосигуряващо се. При промяна на вида на осигуряването и преминаване към осигуряване от работодател, това следва да се сведе до нашето знание от Абонатите.

Вашите телефонни номера и имейли събираме и обработваме, за да може да се свързваме с Вас по въпроси, свързани с Услугата.

Съгласно Общите условия лицето, ползващо Услугата, предоставяна от iMA3X, при съмнение, че лицето е предоставило грешни идентификационни данни iMA3X има право да поиска от лицето да докаже самоличността си, като това може да се осъществи чрез показване на актуален документ за самоличност на Абоната и/или по друг начин в зависимост от конкретния случай. В тази връзка е възможно да бъдат обработвани и данните от документа за самоличност, единствено и само с цел да се установи дали е налице неправомерно действие от страна на Абоната.

      4.2. Не събираме и не обработваме специални категории лични данни по смисъла на чл. 9 от ОРЗД, а именно лични данни за физически лица, разкриващи расов или етнически произход, политическите им възгледи, религиозните или философските убеждения на лицата или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

      4.3. Не извършваме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране във връзка с Вашите лични данни, които обработваме.

      4.4. Не използване личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Ако сте само Потребител на сайта, без да се абонирате за нашата Услуга, ние не събираме и обработваме гореописаните лични данни. За Потребителите на сайта се обработват само данните, изброени в т. 4.1. по-горе („Други данни“).

5. ДРУГИ ДАННИ

За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате www.ima3x.com, информация и данни могат да бъдат събирани чрез употреба на т.нар. „бисквитки“ (cookies). Това ни позволява да подобрим Услугата ни и използваемостта на Сайта.

„Бисквитките“ не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в устройството Ви.

Моля, за повече информация, запознайте се с Политиката ни за използване на „бисквитки“.

6. СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Срокът на обработване на личните Ви данни включва времето, в което Ви предоставяме Услугата и в което сте наш Абонат.

След като завършите всички нива на нашата Услуга и/или прекратите поради друга причина получаването на Услугата ни, ние спираме събирането на нова информация и обработването на личните Ви данни, които имаме събрани към дадения момент.

След този момент, ние ще съхраняваме Вашите лични данни в законоустановени срокове във връзка със задълженията ни да съхраняваме данъчна и счетоводна информация – имена, ЕГН, банкова информация, осигурителен статус (съгласно Закона за счетоводството). След изтичането на тези законово регламентирани срокове, данните ще бъдат унищожени в срок до 3 месеца.

7. ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни може да бъдат получени и от други лица – държавни и общински органи и служби по повод и във връзка с изпълнение на законните им задължения – НАП, НОИ, КЗЛД, ДАНС, КЗП, всички полицейски и съдебни органи и служби, както и други органи в установите от закон случаи.

Данните Ви  ще бъдат или може да бъдат предоставени и на лица, с които работим – счетоводители и юридически консултанти, обучаващи и други лица, с цел предоставянето и подобряване на Услугата ни, осъществяване на наши легитимни интереси.

Ваши лични данни може да бъдат достъпни и за други лица, намиращи се извън Европейския съюз – също абонати на нашата услуга – това е само по отношение на имейл адреса, който сте въвели на потребителския Ви профил на страницата ima3x.com, както и посочената от Вас държава. Клиентите могат да виждат имейл адресите на други наши клиенти с цел да могат да общуват помежду си винаги когато пожелаят.

8. ПРАВА НА АБОНАТИТЕ НА САЙТА

      8.1. Достъп до личните Ви данни – При постъпило искане от Ваша страна за достъп до личните Ви данни, ние ще Ви предоставим копие от всички данни, които понастоящем се обработват от нас. Искането Ви за предоставяне на достъп до личните Ви данни като потребител може да бъде отправено в устна или писмена форма – чрез молба, а също и с електронни средства  – по имейл. В молбата уточнете формата, в която желаете да получите копието на личните Ви данни.

      8.2.  Корекция на лични данни –  Може да поискате от нас да коригираме неточни лични данни, свързани с Вас. Имате право да искате непълните лични данни да бъдат попълнени.

      8.3. Ограничаване на обработването на личните Ви данни – при определени основания, посочени в ОРЗД може чрез устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства да поискате ограничаване обработването на личните Ви данни. Преди отмяната на ограничаването на обработването на личните Ви данни, ще бъдете уведомени за това от администратора.

      8.4. Имате право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни – може да го направите в писмена форма, като отправите искането си до нас, в качеството ни на Администратор на лични данни.

      8.5. Имате т.нар. право на преносимост на личните Ви данни – може да изискате от нас да прехвърлим част или всички обработвани от нас лични данни към друг администратор. Това право на преносимост, съгласно чл. 20 от Регламента, включва както правото Ви да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставил на нас – администратора в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, но също така и правото да поискате прехвърляне тези лични данни на друг администратор.

      8.6.  Имате право да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, в случай на констатирано нарушение на правата Ви от наша страна като администратор. По-горе може да намерите данните на Комисията за защита на личните данни.

Всички искания (устни, писмени – изпратени на хартиен носител и/или чрез имейл) ще бъдат обработвани от нас без ненужно забавяне и ще бъдете уведомени за решението ни като Администратор.

Моля, в молбата/имейла си отбелязвайте винаги имената си, както и начин, по който да се свържем с Вас, за да своевременно да получите нашия отговор във връзка със зададеното от Вас искане/въпрос.

9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

      9.1. Ще отговаряме без ненужно забавяне на исканията Ви, въпросите и препоръките Ви във връзка със защитата на личните Ви данни.

      9.2. Ще Ви предоставяме необходимата информация и съдействие във връзка с обработването на личните Ви данни.

      9.3. Вашата сигурност е изключително важна за нас и ние ще осигурим и поддържаме адекватно ниво на защита на личните данни на нашите абонати. Ще поддържаме необходимите технически и организационни мерки за защита на данните на нашите Абонати, както и на Потребителите на сайта. При пробив в сигурността на личните Ви данни се ангажираме да уведомим Абонатите, засегнати от пробива на лични данни, ако има висок риск от настъпване сериозни последици за техните права, свободи и законни интереси.

      9.4. Като Администратор на лични данни ще съблюдаваме спазването на всички задължения, които са ни вменени от европейското и българското законодателство.

10. ДРУГИ

На Сайта са предоставени връзки/бутони към други сайтове. Връзките се предоставят единствено с цел улеснение на потребителите и абонатите – Facebook, Instagram, YouTube и Viber.

Имайте предвид, че наличието на тези връзки към други сайтове може да доведе до събиране на Ваша информация от тях както от типа на „бисквитките“, така и друга информация. Ако сте вписан в профила си към някоя от тези страници, информацията, която дадената страница събира за Вас, може да бъде по-подробна.

Ние не носим отговорност и не влияем върху съдържанието или поддържането на страниците Facebook, Instagram, YouTube и  Viber и не отговаряме за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка. Също така не носим отговорност и не влияем върху информацията, която тези страници обработват за Вас, тъй като ние сме Администратор и обработваме само информация, която Вие доброволно сте ни предоставили при посещението на нашия сайт и във връзка с нашата Услуга.

Настоящата Политика може да бъде изменяна и допълвана, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в сайта www.ima3x.com, без да има необходимост промените в Политиката да се изпращат на всеки абонат поотделно. Ето защо, моля, следете за промени на настоящата Политика за сигурност.

 

02.02.2020   Екипът на iMA3X

iMA3X